CZ / DE
Trestní právo v České republice

Rejstřík trestů, výpisy z rejstříku trestů

V souvislosti s podnikatelskou aktivitou cizích státních příslušníků na území České republiky je možné, že tato osoba bude povinna předložit některému soudu (typicky obchodnímu rejstříku) či správnímu orgánu výpis z rejstříku trestů.

Vzhledem k tomu, že mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo nebyla doposud sjednána zvláštní mezinárodní smlouva, je nutné, aby byl takový výpis z rejstříku trestů z Německa opatřen apostilou (tedy vyšším ověřením, které v České republice provádí Ministerstvo spravedlnosti a v Německu zpravidla příslušné soudy).

Naopak, s Rakouskem a Švýcarskem taková zvláštní mezinárodní dohoda uzavřena byla, takže občané Rakouska a Švýcarska nemusejí nechat výpis z rejstříku trestů pro účely v České republice nechat ve své domovské zemi apostilovat.

Na druhé straně, postačí, pokud požádáte jenom v tom státě o výpis z trestního rejstříku, ve kterém ho budete předkládat. Zde sice odpadá povinnost obstarávat a apostilovat takovou listinu, ale poskytnutí těchto informací druhým státem může trvat delší dobu. Žádá-li totiž německý občan o výpis z trestního rejstříku České republiky, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán v Německu o informace o žadateli, které jsou zapsané v německé evidenci (§ 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů). Žije-li český občan v Německu, tak tam může požádat o výpis z německého rejstříku trestů, který bude též obsahovat informace z českého rejstříku trestů (§ 30b Bundeszentralregistergesetz (BZRG) – německý zákon o trestním rejstříku).

Pokud je v České republice vedeno proti občanu Evropské unie jako obviněnému trestní řízení, orgány činné v trestním řízení si vždy obstarají výpis z rejstříku trestů ze země jeho původu, když záznamy o trestné činnosti se zásadně považují za přitěžující okolnost.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.