CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Zadržení osoby podezřelého/obviněného

V českém právu je zadržení osoby podezřelé vedle vazby tzv. zajišťovacím institutem, kterým je zásadním způsobem zasahováno do osobní integrity dané osoby. Proto by práva jak osoby zadržené, tak osoby vazebně stíhané měla být co nejvíce chráněna a měl být minimalizován zásah do její osobní svobody.

Osobu přistiženou při trestném činu nebo bezprostředně poté je oprávněn omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Tuto osobu je však nutné ihned předat policejnímu orgánu.

Policejní orgán může zadržet:

1) osobu podezřelou (tedy takovou, proti které doposud nebylo zahájeno trestní stíhání, tedy nebyla dosud obviněna), pokud se jedná o naléhavý případ, kdy je dán některý z důvodů vazby. Zásadně je pro zadržení osoby podezřelé nutný souhlas státního zástupce, bez tohoto souhlasu je zadržení možné pouze tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu nelze předem dosáhnout, zejména pokud taková osoba byla přistižena při trestném činu nebo zastižena na útěku;

nebo

2) osobou obviněnou (proti které bylo zahájeno trestní stíhání), pokud je dán některý z důvodů vazby.

Policejní orgán zadrženou osobu vyslechne a o výslechu sepíše protokol. Zadržená osoba musí být bezodkladně propuštěna na svobodu v případě, že bude podezření rozptýleno nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li policie zadrženou osobu, předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí policejní orgán podat bez odkladu, aby osoba zadržená podle tohoto zákona mohla být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěna na svobodu. Soudce je povinen vyslechnout zadrženou osobu a do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout, zda se taková osoba bere do vazby nebo se propouští na svobodu.

Zadržená osoba má právo zvolit si obhájce, hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu zadržení; má též právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jejím výslechu. V případě podání návrhu státního zástupce na vzetí vazby, musí být obviněný zastoupen obhájcem (viz. níže Ad „Nutná obhajoba“).

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.