CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Evropský zatýkací rozkaz (EZR)

Evropský zatýkací rozkaz se vydává v souladu s předpisy EU a je platný ve všech členských státech Evropské unie (dále jen „EZR“). Vydání EZR a předávání obviněné nebo odsouzené osoby se řídí v České republice zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v Německu zákonem o mezinárodní právní pomoci  v trestních věcech (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG)).

Na základě EZR je každý členský stát zásadně povinen zatknout a předat podezřelou nebo odsouzenou osobu do státu, který vydal EZR, aby mohl provést trestní stíhání nebo vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody. Vydává se zejména v případě, kdy byl vydán příkaz k zadržení, zatčení nebo dodání osoby do výkonu trestu, přičemž však během 6 měsíců nebyl takový příkaz úspěšně proveden.

Pokud je tato osoba následně v členském státě EU na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržena, je umístěna do předávací vazby a příslušný orgán daného členského státu EU rozhoduje o jejím předání do příslušného členského státu EU. Pokud tento stát shledá předání důvodným, orgány členského státu na určeném místě předají požadovanou osobu orgánům České republiky.

Dopustí-li se tedy například občan Spolkové republiky Německa na území České republiky trestního činu a vrátí se do Německa, může vydat český soud EZR, aby byl zatčen německou policií za účelem trestního stíhání v České republice. Německý orgán předá občana do České republiky pouze v případě, když obdrží ujištění, že této osobě bude umožněn výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody v Německu.

Pro českého občana, který se dopustil v Německu trestního činu, platí shora uvedené obdobně. Česká policie ho zatkne na základě EZR, který vydal německý soud, aby se český občan následně předal německým orgánům. V řízení o předávací vazbě a v řízení o předání vedeném v České republice musí být osoba, která je na základě EZR zadržena, zastupována obhájcem.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.