CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Vazba

Obviněný může být za splnění zákonných předpokladů na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby. Obviněný musí být vždy v rámci vazebního řízení zastupován obhájcem, kterého si buď sám zvolí, nebo mu je ustanoven ex offo.

Do vazby nelze vzít osobu podezřelou, ale vždy a pouze osobu obviněnou, které již bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání a která tedy již ví, co přesně jí policie klade za vinu.

Aby bylo možné vzít takovou osobu obviněného do vazby, je nutné, aby byl dán některý ze tří důvodů vazby podle § 67 trestního řádu. Musí tedy existovat důvodná a podložená obava, že

  1. obviněný uprchne nebo se bude skrývat (v případě cizinců například uprchne do vlasti),
  2. obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit postup policie (koluzní vazba), nebo
  3. obviněný bude trestnou činnost opakovat nebo dokoná trestný čin, o který se pokusil nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil.

Obdobné důvody vazby, které mají zajistit řádný průběh trestního řízení, ostatně stanoví také německý trestní řád (§§ 112, 112a StPO).

O vzetí do vazby rozhoduje v přípravném řízení (tj. po sdělení obvinění) soud (soudce) na návrh státního zástupce. Proti rozhodnutí o vzetí do vazby lze podat stížnost, a to ve lhůtě tří dnů ode dne doručení rozhodnutí o vazbě, nebo ji lze podat ústně do protokolu ihned po vynesení rozhodnutí o vzetí do vazby.

V závislosti na závažnosti trestného činu, který je obviněnému ve vazbě kladen za vinu, může vazba trvat do jednoho roku (u méně závažných trestných činů), nebo až čtyři roky (u zvlášť závažných zločinů, za které lze uložit výjimečný trest).

Pokud bude obviněný ve vazbě v přípravném řízení a vazba bude trvat déle než 1/3 nejvyšší přípustné doby trvání vazby, pak musí být propuštěn na svobodu. To samé platí, pokud následně řízení před soudem bude trvat déle než dvě třetiny této nejvyšší přípustné doby trvání vazby.

Nejde - li o koluzní vazbu, může být vazba nahrazena peněžitou zárukou (kaucí), zárukou důvěryhodné osoby, písemným slibem obviněného, že již nebude páchat trestnou činnost, dohledem probačního úředníka nebo tzv. předběžným opatřením (zákaz her a sázek, zákaz vycestování do zahraničí, zákaz styku s poškozeným atd.).

Po právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby má obviněný kdykoli právo požádat o propuštění z vazby. Pokud byla taková žádost zamítnuta, může obviněný znovu požádat o propuštění z vazby až po uplynutí 30 dnů, ale pokud uvede nové důvody pro propuštění z vazby, může podat žádost o propuštění dříve než před uplynutím této lhůty.

Nejpozději každé tři měsíce od právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby nebo rozhodnutí o ponechání ve vazbě je soudce povinen na návrh státního zástupce rozhodnout o tom, zda se obviněný ponechá ve vazbě či zda se propouští na svobodu. Jinak musí být obviněný neprodleně z vazby propuštěn.

Podmínky výkonu vazby

Obviněný ve vazbě může přijímat i odesílat korespondenci bez omezení, ale obsah takové korespondence zásadně podléhá kontrole. Výjimkou je korespondence obviněného se svým obhájcem, jejíž kontrola je nepřípustná.

Obvinění zpravidla mohou použít telefon ke kontaktu s osobou blízkou, tyto telefonáty však může vězeňská služba odposlouchávat. Náklady na takové telefonáty si hradí obviněný sám. Telefonování je možné pomocí předplacených telefonních karet z pevné linky ve vazební věznici. Při nástupu do vazební věznice obviněný předá seznam telefonních čísel, na které bude kontaktovat osoby blízké. Na jiná telefonní čísla není oprávněn volat.

Obviněný má také právo na přijetí návštěvy nejvýše čtyř osob jednou za dva týdny v trvání devadesáti minut. Tyto osoby však musí předem obdržet pozvánku k návštěvě na příslušný den a hodinu, které si nemohou vybrat a které jim budou určeny vězeňskou službou.

Důležité je, že obhájce smí obviněného navštěvovat neomezeně v jakoukoli hodinu a jakýkoli den, a je oprávněn s obviněným jednat bez přítomnosti třetí osoby ve vyhrazené místnosti.

Obviněný má také právo jednou za tři měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg, toto hmotnostní omezení se však nevztahuje na balíčky s oblečením za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk, časopisy a hygienické potřeby. I balíčky podléhají kontrole prováděné vězeňskou službou.

Obviněný může přijímat bez omezení peníze, které mu byly do věznice poslány na speciální bankovní účet.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.