CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Trestní příkaz

Trestní příkaz je zjednodušenou formou odsuzujícího soudního rozhodnutí. Vydání trestního příkazu je typickým pro řízení před samosoudcem, kterým se má urychlit a zjednodušit průběh trestního stíhání u méně závažných trestních činů. Samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jen pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení. Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku s tím, že proti trestnímu příkazu lze podat do 8 dnů od jeho doručení odpor, který má povahu opravného prostředku.  Podáním odporu se trestní příkaz zrušuje. Následně je příslušným soudem nařízeno hlavní líčení, v jehož rámci může být vynesen i rozsudek, kterým je ve srovnání s původním trestním příkazem uložen obžalovanému přísnější trest.

Práva obžalovaného

Obžalovaný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich. Obžalovaný však  není  povinen vypovídat. O tomto právu musí být poučen. Má možnost podrobně se vyjádřit k obžalobě, zejména souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obžaloby, uvést okolnosti, které obžaloby zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy.

Obžalovaný má právo nahlížet do spisů, činit z nich výpisky a poznámky, pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. Lze jen doporučit detailně se seznámit s obsahem trestního spisu, zkontrolovat, zda se jeho obsah shoduje s obsahem spisu v době přípravného řízení, a pořídit si kopie stěžejních důkazů.

Obžalovaný má samozřejmě právo zúčastnit se projednání obžaloby v hlavním líčení, má právo vyjádřit se ke každému provedenému důkazu a pronést závěrečnou řeč včetně posledního slova. Dále může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.