CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Podmínky výkonu trestu odnětí svobody

Odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody může přijímat i odesílat korespondenci bez omezení, ale obsah takové korespondence zásadně podléhá kontrole. Výjimkou je opět korespondence odsouzeným se svým obhájcem, jejíž kontrola je nepřípustná.

Odsouzení zpravidla mohou použít telefon ke kontaktu s osobou blízkou, tyto telefonáty však může vězeňská služba odposlouchávat a pořizovat jejich záznam. Náklady na takové telefonáty si hradí odsouzený sám. Telefonování je možné pomocí předplacených telefonních karet z telefonních automatů ve vězení.

Odsouzený má rovněž právo na přijetí návštěvy blízkých osob na dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Odsouzeného mohou současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Návštěvy nezletilých dětí do věku 15 let jsou možné pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  Návštěvy se uskutečňují na základě žádosti odsouzeného, která se předkládá vychovateli. Vychovatel poté vystaví písemné povolení k návštěvě, na kterém jsou uvedeny max. 4 osoby blízké, termín konání návštěvy a pokyny k její realizaci. Toto odsouzený odešle na vlastní náklady návštěvě, které je po předložení tohoto povolení a ověření totožnosti umožněn vstup do věznice

Odsouzený má právo na poskytování právní pomoci advokátem, jenž má oprávnění v mezích svého zmocnění vést s odsouzeným korespondenci a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby.

Odsouzený má také právo dvakrát ročně přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg, toto hmotnostní omezení se však nevztahuje na balíčky s prádlem, oděvy a potřeby pro k realizaci programu zacházení pro vzdělání nebo zájmovou činnost. Balíčky podléhají kontrole prováděné vězeňskou službou.

Odsouzený může přijímat bez omezení peníze, které mu byly do věznice poslány na speciální bankovní účet. K nákupu může odsouzený použít taktéž peníze, které předal věznici při nástupu do výkonu trestu.

Odsouzený, který byl zařazen do práce, je povinen pracovat, pokud je k práci zdravotně způsobilý. Dále je odsouzený povinen hradit náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

Při umísťování odsouzených cizinců do výkonu trestu odnětí svobody české věznice podle možností postupují tak, aby cizinci téhož státního občanství nebo hovořící stejným nebo podobným jazykem spolu mohli komunikovat.   

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.