CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Jazyk řízení, právo na tlumočníka

V ČR se vede trestní řízení v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá. V takovém případě přibere příslušný orgán soudního tlumočníka. Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita tlumočení bývá rozdílná a překlad ne vždy odpovídá obsahu sdělení osoby neovládající český jazyk, je vhodné, aby obhájce ovládal jazyk obviněného a mohl efektivně kontrolovat obsah překladu.

Obviněný má nárok na písemný překlad důležitých písemností do jeho mateřského jazyka. Jedná se zejména o usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání a o podmíněném zastavení trestního stíhání.

V ČR (stejně jako v Německu) platí Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která určuje, že přibraní soudního tlumočníka je bezplatné pro osoby, které jsou obviněné z trestného činu.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.