CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Odvolací řízení

Ve prospěch obžalovaného může odvolání kromě samotného obžalovaného podat také státní zástupce, příbuzní v pokolením přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Naopak v neprospěch obžalovaného může podat odvolání pouze státní zástupce nebo poškozený v případě, že uplatnil nárok na náhradu škody.

Český trestní řád nestanoví, ani nevymezuje důvody, dle kterých je možné odvolání podat. Oprávněná osoba tedy může napadat rozsudek z jakýchkoli důvodů, které považuje za významné s tím, že odvolání lze opřít i o nové skutečnosti a důkazy.

Odvolacím soudem je vždy nadřízený soud vyššího stupně, do jehož obvodu patří soud prvního stupně. Obhájce musí být přítomen ve všech případech jako v hlavním líčení, účast státního zástupce je při veřejném zasedání také povinná, naproti tomu účast obžalovaného je nezbytná ve všech případech, kde to odvolací soud považuje za nutné nebo je-li obžalovaný mladiství.

Odvolací řízení může být skončena dle trestního řádu několika způsoby: (i) zamítnutím odvolání, shledá-li odvolací soud, že není odvolání důvodné, (ii) odmítnutím odvolání, pokud nesplňuje náležitosti obsahu odvolání, (iii) zrušením napadeného rozsudku nebo jeho části a vrácením soudu první stupně k dalšímu šetření, (iv) rozsudkem, rozhodne-li sám odvolací soud ve věci, (v) usnesením, vrátí-li odvolací soud věc státnímu zástupci k dalšímu došetření, (vi) usnesením, odkáže-li poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních (vii) usnesením vrátí věc soudu první stupně k dalšímu šetření

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.