CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Prověřování

České trestní řízení se zahajuje fází tzv. prověřování, kdy policie na základě trestního oznámení nebo vlastních poznatků prověřuje rozhodné skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. Tato fáze je téměř neformalizovaná, čemuž odpovídá skutečnost, že poznatky policie, jakož i důkazy, získané v této fázi řízení,  zpravidla nelze použít v následných fázích trestního řízení a je nutné je zopakovat. Například úřední záznamy o podaných vysvětleních mohou pouze sloužit ke zvážení návrhu, aby daná osoba byla vyslechnuta jako svědek. Výjimkou jsou ovšem např. neodkladné nebo neopakovatelné úkony, které musí být orgány činnými v trestním řízením v souladu s poměrně přísnými zákonnými podmínkami.

V rámci prověřování může policie kohokoli předvolat k podání vysvětlení, ať už jako osobu podezřelou nebo jako svědka. Už v této fázi trestního řízení má dotčená osoba nárok na právní pomoc advokáta, který jako jediný může být obhájcem osoby, proti které se trestní řízení vede.

Osoba podávající vysvětlení neovládající český jazyk má samozřejmě právo, aby se podání vysvětlení také účastnil soudní tlumočník. Podmínkou je, že osoba poskytující vysvětlení výslovně prohlásí, že neovládá český jazyk.

Fáze prověřování trvá zpravidla dva až šest měsíců a končí zásadně rozhodnutím buď o (i) odložení věci, pokud policie dojde k závěru, že se trestný čin nestal, nebo (ii) odevzdáním věci k projednání přestupku, pokud nejde o trestný čin, ale přestupek, nebo (iii) rozhodnutím o zahájení trestního stíhání.

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.