CZ / DE
Trestní právo v České republice

Jak může pomoci velvyslanectví

Velvyslanectví státu v případě, kdy je jeho vlastnímu občanu nějakým způsobem omezena osobní svoboda, ať z důvodu na podezření spáchání trestného činu nebo samotného spáchání trestného činu, oprávněno poskytnout svému občanovi pomoc spočívajícízejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, dále je velvyslanectví oprávněno pomoci při komunikaci s orgány činnými v trestním řízení.

Dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody jsou cizinci bezprostředně po přijetí do výkonu trestu poučeni obracet se na diplomatickou misi a konzulární úřad státu, jehož jsou příslušníci. Cizinci jsou rovněž poučeni o přijetí konzulární návštěvy, a to buď na vlastní žádost, či jeho příbuzných. Tato návštěva se nezapočítává do návštěv, která je určena odsouzeným pro setkání s osobami blízkými.

Velvyslanectví rovněž poskytuje možnost konzultovat otázky výkonu (zbytku) trestu ve svém domovském státě. O tomto právu jsou cizinci dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody poučeni. Je třeba mít na paměti, že dle českého práva může být cizinec předán do svého domovského státu pouze v případě, že takový postup umožňuje mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.