CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Podání obžaloby

Obžaloba je v trestním řízení institutem, kterým je na základě výsledků přípravného řízení -vyšetřování obviněný postaven před soud. V České republice dle trestního řádu může obžalobu stejně jako v Německu a ve Švýcarsku podat pouze státní zástupce. Institut soukromé nebo podpůrné obžaloby, jak jej používá rakouské právo, český právní řád nezná.

Je třeba mít na paměti, že proti podání obžaloby nemůže obviněný brojit žádnými opravnými prostředky, přičemž o podané obžalobě musí soud vždy rozhodnout.

K obžalobě státní zástupce připojí spisy shromážděné v přípravném řízení a o jejím podání se vyrozumí obviněný, obhájce a poškozený. Obžalobu pak zúčastněným osobám rozešle soud příslušný k jejímu projednání a to zpravidla společně s předvoláním k hlavnímu líčení. Obžalobu lze však vyžádat od příslušného soudu kdykoli poté, kdy státní zástupce rozeslal oznámení o jejím podání.

Po podání obžaloby ze strany státního zástupce nařídí soud hlavní líčení. Od nařízení hlavního líčení se pro obviněného používá označení obžalovaný, Po podání obžaloby může obžalovaný podat u příslušného soudu návrh na předběžné projednání obžaloby. Důvodem předběžného projednání obžaloby je zejména porušení procesních předpisů v rámci přípravného řízení, nedostatečné zjištění skutku, nesprávná právní kvalifikace skutku jako trestného činu, či jsou dány důvody pro zastavení trestního řízení.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.