CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Nutná obhajoba, právo na obhajobu bezplatnou

Trestní řád stanoví případy nutné obhajoby, tj. případy, kdy obviněný musí mít obhájce, kterým může být výlučně jen advokát vedený v seznamu advokátů u České advokátní komory. Již v přípravném řízení musí mít obhájce ten, kdo je považován za uprchlého, je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, kdo je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům či například ten, komu hrozí trest odnětí svobody, jehož horní hranice je vyšší než 5 let. Zákon stanoví řadu dalších případů, kdy musí mít obviněný obhájce, mj. i v případě, kdy to soud či v přípravném řízení státní zástupce považuje za nutné.

Ve výše uvedených případech má obviněný právo obhájce si zvolit. Pokud si jej ani ve stanovené lhůtě nezvolí, bude mu obhájce ustanoven soudem. Namísto ustanoveného obhájce však může obviněný kdykoli zvolit obhájce jiného.

Pokud je dán případ nutné obhajoby, neznamená to, že je obviněnému poskytována obhajoba bezplatně. Obviněný je totiž i v případě nutné obhajoby povinen hradit náklady obhajoby. Osvědčí-li, že nemá dostatek finančních prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne soud, že takový obviněný má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Takový návrh podává obviněný soudu s tím, že v přípravném řízení je nutné tak učinit prostřednictvím státního zástupce.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.