CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Trestní stíhání

K zahájení trestního stíhání dochází v okamžiku, kdy má policie k dispozici konkrétní poznatky, které odůvodňují závěr, že trestný čin spáchala konkrétní osoba. Trestní stíhání je zahájeno okamžikem doručení usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému, tj. osobě podezřelé.

Proti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání je možné podat stížnost, a to ve velmi v krátké lhůtě tří dnů. Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení taková stížnost směřuje.

Obviněný má právo na právní pomoc advokáta (obhájce), který se může účastnit všech úkonů prováděných policií jako jsou výslechy svědků či spoluobviněných, rekognice apod.. Během těchto úkonů hájí obhájce zájmy klienta, může například klást otázky, vznášet námitky a zejména dohlížet na legálnost postupu orgánů činných v trestním řízení.  Obhájce zpravidla již v této fázi může nahlížet do policejního spisu, podávat podněty k prověření postupu státnímu zástupci dozorujícímu přípravnou fázi trestního řízení a účinně tak střežit dodržování práv obviněného.

Práva obviněného:

Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, jakož i ke všem důkazům. Obviněný není povinen vypovídat, toto své rozhodnutí však může kdykoli v průběhu trestního řízení změnit. Pokud je obžalovaný zastupován advokátem, je vždy užitečné společně s obviněným zvolit taktiku postupu v rámci prošetřování trestného činu.

Obviněný je oprávněn uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Je-li obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.